Home » Apps » Books & Reference » Қӯзиқоринли таомлар
Қӯзиқоринли таомлар APK icon

Қӯзиқоринли таомлар APK

1.0 for Android 4.0 and up

Free4You

Қӯziқorinli taomlar

Package name:

com.kitob.kuzikorini_taomlar

МУНДАРИЖА
1. Қўзиқорин тоблама.....................2
2. Қўзиқоринли қовурма...................4
3. Қўзиқоринли димлама..................6
4. Яхлит пишган кўзиқорин........... 8
5. Қўзиқоринли пирог.....................10
6. Қўзиқоринли тузлама.................12
7. Қўзиқоринли салат...................... 14
8. “Баҳор” таоми...............................16
9. Қўзиқоринли дўлма.................... 18
10. Қўзиқоринли қайла.................. 20
11. “Янгилик” таоми.......................22
УЎК: 641.55(083.1)
КБК 36.992
Қ88
Қўзикоринли таомлар / тўпловчи ва
таржимон Х.Ражабова. - Т.: «ЭАУК РКЕ88»
НМУ, 2016.-24 б.
18ВИ 978-9943-4742-7-7
Оммабоп нашр
ҚЎЗИҚОРИНЛИ ТАОМЛАР
Бош муҳаррир
Масъул муҳаррир
Муҳаррир
Бадиий муҳаррир
Саҳифаловчи
Асрор Мўмин
Хосият Ражабова
Дилдора Зувайтова
Жаҳонгир Абдужалилов
Жавоҳир Муродов
Нашриёт лицензия раками А1 № 213
2016 йил 11 ноябрда нашриётга топширилди.
2016 йил 28 ноябрда босишга рухсат этилди?
Бичими 60x84 7|6. «Тппез №\у Котап» гарнитураси.
Шартли босма табоғи 1,39.
Нашриёт ҳисоб табоғи 1,81. Адади 2000 нусха.
1206-сонли буюртма. Бахоси шартнома асосида.
Оригинал макет «ЭАУК. РК.Е88»
нашриёт-матбаа уйида тайёрланди.
«ЭАУК РКЕ88» НМУ МЧЖнинг
матбаа бўлимида офсет усулида чоп этилди. х
Манзил: Ўзбекистон Республикаси, 100156,
Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани,
20-А даҳа, 42-уй. Тел: +(0371) 120-1299;
Маркетинг бўлими: +(0371) 120-1233; 120-1202.
\УеЬ: \у\\эу.даугрге58.и2

Category: Books & Reference , Similar

Date published: Jul 04, 2018

Current version: 1.0

Requires android: 4.0

Content rating: Everyone

Similar

Developer

Reviews

0.0
0 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0